10/23/2012 11:54:00 AM
Ths. Nguyễn Anh Thư (Trưởng phòng)

 Chức vụ:                                 Trưởng phòng                  
 Học vị:  Thạc sĩ
Ngày sinh:   10-03-1974
 Quê quán:   Đồng Tháp
 E-mail:

Phân công nhiệm vụ:
  • Phụ trách chung đơn vị, phân công nhiệm vụ viên chức, điều hành hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
  • Thực hiện công tác tham mưu cho Lãnh đạo Trường về chiến lược, kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.
  • Phụ trách công tác xây dựng chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch làm việc của đơn vị.
  • Trực tiếp giải quyết mảng công tác liên quan đến công tác đối ngoại và mở rộng quan hệ hợp tác, bao gồm: xây dựng kế hoạch đoàn ra của Lãnh đạo Trường, kế hoạch đoàn vào làm việc với Lãnh đạo Trường, ký kết biên bản thoả thuận hợp tác, kế hoạch phát triển chương trình Liên kết đào tạo,…
  • Phụ trách công tác báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến lĩnh vực hợp tác quốc tế của Trường.


 

XEM THÊM