7/11/2017 4:18:00 PM
Ths. Trần Đào Nhị Vy

carafate

carafate beerotor.de

prilosec

prilosec cerrosvilla.co.uk

benadryl and pregnancy

benadryl and pregnancy first trimester
 

 
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ
  Ngày sinh: 02-03-1988
  Quê quán: Đồng Tháp
  E-mail:  tdnvy@dthu.edu.vn
Phân công nhiệm vụ: 
 
  • Thực hiện công tác bảo đảm chất lượng liên quan đến lĩnh vực hợp tác quốc tế của Trường và hoạt động của đơn vị.
  • Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo qui định về hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị.
  • Trực tiếp xử lý thư liên hệ công tác (bằng tiếng Anh) qua email của đơn vị (htqt@dthu.edu.vn).
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.  •  
  •  
 
 

XEM THÊM