11/14/2021 10:00:00 AM
TS. Quách Khả Quang (Phó Trưởng Phòng)

 Chức vụ:                                 Phó Trưởng phòng                  
 Học vị:  Tiến sĩ
Ngày sinh:   11-12-1979
 Quê quán:   Bạc Liêu
 E-mail:
 qkquang@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ:
  • Phụ trách công tác quản lý đoàn vào, lễ tân đối ngoại.
  • Phụ trách công tác triển khai các MoU, MoA đã ký kết. Cụ thể: quản lý người nước ngoài học tập và làm việc tại Trường, quản lý các chương trình trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên,…
  • Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ quản lý viên chức đi đào tạo và bồi dưỡng tại nước ngoài theo quy định chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều 89 Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và nhân viên trong Trường Đại học Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 39/NQ-HĐT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Hội Đồng Trường.
  • Phụ trách công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng. 

XEM THÊM