10/22/2012 3:47:00 PM
Giới thiệu Phòng hợp tác quốc tế Trường Đại học Đồng ThápI. Chức năng:

Phòng  Hợp tác Quốc tế - Trường ĐH Đồng Tháp là đơn vị có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng chiến lược, phương hướng và kế hoạch về hợp tác quốc tế. Tăng cường mở rộng quan hệ - hợp tác với các trường đại học trong nước cũng như với các trường, các quốc gia, các cá nhân, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên thế giới theo đúng qui định của Nhà nước Việt Nam nhằm góp phần đưa Trường ĐH Đồng Tháp phát triển thành một trường có đẳng cấp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như trong cả nước.

II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chiến lược phát triển công tác quan hệ quốc tế:

 • Tham mưu với Ban Giám hiệu những chủ trương mang tính chiến lược trong quan hệ quốc tế
 • Xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc tế, trình Ban Giám hiệu phê duyệt và phối hợp với những đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
 
2. Thực hiện các công việc liên quan đến quan hệ quốc tế.
 
 • Liên hệ với các đối tác nước ngoài và các tổ chức quốc tế về những nội dung liên quan đến thiết lập quan hệ và hợp tác.
 • Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong trường chuẩn bị các văn bản để Ban Giám hiệu trao đổi, tiếp xúc, đàm phán và ký kết các văn bản về hợp tác.
 • Tổ chức triển khai, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế của trường cũng như tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện.
 •  Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác đối ngoại, các tài liệu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài gởi đến theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 •   Xây dựng qui trình, nguyên tắc, thủ tục của các hoạt động đối ngoại theo đúng nghi thức ngoại giao qui định của nhà nước, qui chế về hợp tác quốc tế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong trường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.
 • Thường xuyên sưu tầm, cập nhật những thông tin, tài liệu; nghiên cứu tình hình, đặc điểm, tiềm năng hợp tác quốc tế, các chương trình học bổng cho CBGV và sinh viên. Kịp thời xử lý và phổ biến những thông tin này để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường.
 •  Liên hệ với Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch.

3. Công tác lễ tân và quản lý đoàn ra, đoàn vào.
 
 • Lập kế hoạch cho đoàn ra, đoàn vào và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch đề ra.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng và các đơn vị chuyên môn chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, thủ tục mời, xuất – nhập cảnh cho các đoàn ra, đoàn vào.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu, phối hợp với các đơn vị chức năng và các đơn vị chuyên môn trong trường đề cử, tuyển chọn nhân sự cho các đoàn ra; tuyển chọn những đoàn vào theo nhu cầu của nhà trường.
 • Liên hệ với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để tìm hiểu những thông tin cần thiết và quản lý chặt chẽ đoàn ra, đoàn vào theo đúng những qui định của pháp luật.       
                      
4. Tham gia công tác quản lý người nước ngoài tại trường.  

 • Cùng với Trung tâm Phục vụ sinh viên, Phòng Quản trị - Thiết bị - Công nghệ chăm lo hỗ trợ đời sống của các giáo viên tình nguyện nước ngoài.
 • Cùng với Phòng Hành chánh - Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ và các khoa chuyên môn để quản lý và làm thủ tục nhập cảnh cho giáo viên tình nguyện nước ngoài theo các chương trình hợp tác cấp trường.  

5. Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị khác trong công tác quan hệ quốc tế.

 • Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm … trong trường về công tác đối ngoại, thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế.
 • Phối hợp cùng Phòng Tài chính - Kế toán lập kế hoạch dự trù kinh phí cho các hoạt động quan hệ quốc tế của trường.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng và các đơn vị chuyên môn triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế theo kế hoạch.