4/5/2017 4:12:00 PM
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Trường Đại Học Quốc Lập Khoa Học Ứng Dụng Cao Hùng (Kaohsiung University of Applied Sciences- KUAS) xin thông báo chương trình liên thông đại học từ cao đẳng với các nội dung sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

https://docs.google.com/viewer?url=http://htqt.dthu.edu.vn/mainpage/page/391.pdf