10/23/2012 8:57:00 AM
Hội thảo “Using discussion in teaching & learning English and developing speaking & listening skills”
Vào ngày 22/11/2011, Phòng Hợp tác quốc tế - Trường ĐH Đồng Tháp, cùng với chuyên gia của tổ chức Fulbright Việt Nam – Ông Jonathan D. Noble – tổ chức hội thảo “Using discussion in teaching & learning English and developing speaking & listening skills”
10/22/2012 8:05:00 PM
Hội thảo Ban hành thể chế quy định về ứng dụng CNTT tại Trường Đại học Đồng Tháp
Trong 02 ngày 25, 26 tháng 6 năm 2012, Hội thảo Ban hành thể chế quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường Đại học Đồng Tháp đã được tổ chức tại Phòng Hội thảo của Trường